วิธีการคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกแทนให้

มี 2 แบบ

  1. ออกให้ตลอดไป สูตรคำนวณ = จำนวนเงินได้ที่จ่าย x อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย / (100 – อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ตัวอย่าง : จ่ายค่าบริการ จำนวน 10,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ภาษีออกให้ตลอดไปคำนวณ ดังนี้ 
– ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป = 10,000×3/(100-3) = 309.28 บาท
– เงินได้ที่ถือเป็นฐานในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 10,000+309.28 = 10,309.28 บาท
– เมื่อคูณอัตราภาษี 3% ก็จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 10,309.28×3% = 309.28 บาท

ภาษีที่ออกแทนให้ ผู้รับเงินค่าจ้างต้องถือรวมเป็นเงินได้
ในหนังสือรับรอง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ต้องกรอก เงินได้ 10,309.28 บาท
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 309.28 บาท
จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการจะได้รับจริง = 10,309.28 – 309.38 = 10,000 บาท

————————–

2. ออกให้ครั้งเดียว
สูตรคำนวณ = (จำนวนเงินได้ที่จ่าย + ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกให้ครั้งเดียว) x อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ต้องนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีปกติ บวกกับจำนวนเงินได้ที่จ่าย แล้วนำผลรวมมาคูณอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีกครั้ง จึงจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกให้ครั้งเดียว

ตัวอย่าง : จ่ายค่าบริการ จำนวน 10,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ภาษีออกให้ครั้งเดียวคำนวณ ดังนี้
– ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราปกติ = 10,000 x 3% = 300 บาท
– ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ครั้งเดียว = (10,000 + 300) x 3% = 309 บาท
– เงินได้ที่ถือเป็นฐานในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 10,000+300 = 10,300 บาท
– เมื่อคูณอัตราภาษี 3% ก็จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 10,300 x 3 % = 309 บาท

ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ต้องกรอก เงินได้ = 10,300.00 บาท 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 309 บาท 
จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการจะได้รับจริง = 10,300 – 309 = 9,991 บาท

*** กิจการออกภาษีให้ครั้งเดียว 300 บาท
ส่วนอีก 9 บาท กิจการต้องหักจากผู้รับจ้าง

Copyright © 2019. All rights reserved.