“ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

        สำนักงานประกันสังคม ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง

โดยได้เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี

ซึ่งการขอรับบริการทันตกรรมผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน

วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2561 มีสถานพยาบาลเอกชน และคลินิกเข้าร่วมให้บริการจำนวน 1,352 แห่ง

ซึ่งจะมีสถานพยาบาลเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยให้สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า

“สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย”

แต่ถ้าผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์

พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

ทำฟัน ประกันสังคม
ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย
Copyright © 2019. All rights reserved.