ทำประกันสุขภาพใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

ทำประกันสุขภาพใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท
แต่ต้องแจ้งให้บริษัทที่เอาประกันส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมสรรพากร
ผู้มีเงินได้ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีอีกต่อไป
และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000.00 บาทต่อปี

ผู้มีเงินได้ที่ทำประกันสุขภาพต้องแจ้งความประสงค์
จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อบริษัทที่ได้เอาประกันไว้
       หากไม่แจ้งถือว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ

เบี้ยประกันสุขภาพ

Copyright © 2019. All rights reserved.